Tom's Wills: Addresses in UK wills 1931-1939

Postcode search
Return to homepage of Tom's Wills

OPTIONS
1. Key in the full postcode (incode and outcode), for example SP7 3DX

BEDFORDSHIRE  LU1  LU2  LU3  LU4  MK40  MK41  MK42  MK43  MK44  MK45  LU5  LU6  LU7  SG15  SG16  SG17  SG18  SG19
BERKSHIRE  RG1  RG2  RG4  RG5  RG6  RG7  RG8  RG10  RG19  RG30  RG31  SL1  SL2  SL3  SL95  GU47  RG12  RG42  RG14  RG20  RG17  RG18  RG19  RG40  RG41  RG45  SL4  SL5  SL6  SL60
BUCKINGHAMSHIRE  MK1  MK2  MK3  MK4  MK5  MK6  MK7  MK8  MK9  MK10  MK11  MK12  MK13  MK14  MK15  MK17  MK19  MK77  MK18  HP5  HP6  HP7  HP8  HP9  HP10  HP11  HP12  HP13  HP14  HP15  HP16  HP17  HP18  HP19  HP20  HP21  HP22  HP22  HP27  MK16  MK46  SL0  SL7  SL8  SL9
CAMBRIDGESHIRE  CB1  CB2  CB3  CB4  CB5  CB21  CB22  CB23  CB24  CB25  PE1  PE2  PE3  PE4  PE5  PE6  PE7  PE8  PE99  CB6  CB7  PE13  PE14  PE15  PE16  PE19  PE26  PE28  PE29  PE27
CHESHIRE  CH1  CH2  CH3  CH4  CH70  CH88  CH99  CW1  CW2  CW3  CW4  CW98  WA1  WA2  WA3  WA4  WA5  WA55  CW5  CW6  CW7  CW8  CW9  CW10  CW11  CW12  M33  SK1  SK2  SK3  SK4  SK5  SK6  SK7  SK12  SK8  SK9  SK9  SK10  SK11  SK14  SK15  SK16  SY14  WA6  WA7  WA8  WA88  WA13  WA14  WA15  WA16
CLEVELAND  TS1  TS2  TS3  TS4  TS5  TS6  TS7  TS8  TS9  TS10  TS11  TS12  TS13  TS14  TS15  TS16  TS17  TS18  TS19  TS20  TS21  TS22  TS23  TS24  TS25  TS26  TS27
CORNWALL  EX23  PL10  PL11  PL12  PL13  PL14  PL15  PL17  PL18  PL18  PL22  PL23  PL24  PL25  PL26  PL27  PL28  PL29  PL30  PL31  PL32  PL33  PL34  PL35  TR1  TR2  TR3  TR4  TR5  TR6  TR7  TR8  TR9  TR10  TR11  TR12  TR13  TR14  TR15  TR16  TR17  TR18  TR19  TR20  TR26  TR27
CUMBRIA  CA1  CA2  CA3  CA4  CA5  CA6  CA99  CA7  CA8  CA9  CA10  CA11  CA12  CA13  CA14  CA95  CA15  CA16  CA17  CA18  CA19  CA20  CA21  CA22  CA23  CA24  CA25  CA26  CA27  CA28  LA7  LA8  LA9  LA10  LA11  LA12  LA13  LA14  LA14  LA15  LA16  LA17  LA18  LA19  LA20  LA21  LA22  LA23
DERBYSHIRE  DE1  DE3  DE21  DE22  DE23  DE24  DE65  DE72  DE73  DE74  DE99  DE4  DE5  DE6  DE7  DE11  DE12  DE45  DE55  DE56  DE75  S18  S32  S33  S40  S41  S42  S43  S44  S45  S49  SK13  SK17  SK22  SK23
DEVON  EX1  EX2  EX3  EX4  EX5  EX6  PL1  PL2  PL3  PL4  PL5  PL6  PL7  PL8  PL9  PL95  TQ1  TQ2  EX7  EX8  EX9  EX10  EX11  EX12  EX13  EX14  EX15  EX16  EX17  EX18  EX19  EX20  EX20  EX21  EX22  EX24  EX31  EX32  EX33  EX34  EX34  EX35  EX35  EX36  EX37  EX38  EX39  PL16  PL19  PL20  PL21  TQ3  TQ4  TQ5  TQ6  TQ7  TQ8  TQ9  TQ9  TQ10  TQ11  TQ12  TQ13  TQ14
DORSET  BH1  BH2  BH3  BH4  BH5  BH6  BH7  BH8  BH9  BH10  BH11  BH12  BH13  BH14  BH15  BH16  BH17  BH18  BH19  BH20  BH21  BH22  BH23  BH31  DT1  DT2  DT3  DT4  DT5  DT6  DT7  DT8  DT9  DT10  DT11  SP7  SP8
EAST SUSSEX  BN1  BN2  BN41  BN42  BN45  BN50  BN51  BN88  BN3  BN52  BN7  BN8  BN9  BN10  BN20  BN21  BN22  BN23  BN24  BN25  BN26  BN27  RH18  TN2  TN5  TN6  TN7  TN19  TN20  TN21  TN22  TN31  TN32  TN33  TN34  TN35  TN36  TN37  TN38  TN39  TN40
ESSEX  CM1  CM2  CM3  CM92  CM98  CM99  CO1  CO2  CO3  CO4  CO5  CO6  CO7  RM1  RM2  RM3  RM4  RM5  RM6  RM7  SS1  SS2  SS3  SS22  SS99  CB10  CB11  CM0  CM0  CM4  CM5  CM6  CM7  CM7  CM77  CM8  CM9  CM11  CM12  CM13  CM14  CM15  CM16  CM17  CM18  CM19  CM20  CM24  CO9  CO11  CO12  CO13  CO14  CO15  CO16  EN9  IG1  IG2  IG3  IG4  IG5  IG6  IG7  IG8  IG8  IG9  IG10  IG11  RM8  RM9  RM10  RM11  RM12  RM13  RM14  RM15  RM16  RM17  RM20  RM18  RM19  SS0  SS1  SS4  SS5  SS6  SS7  SS8  SS9  SS11  SS12  SS13  SS14  SS15  SS16  SS17
GLOUCESTERSHIRE  BS0  BS1  BS2  BS3  BS4  BS5  BS6  BS7  BS8  BS9  BS10  BS11  BS13  BS14  BS15  BS16  BS20  BS30  BS31  BS32  BS34  BS35  BS36  BS37  BS39  BS40  BS41  BS48  BS49  BS80  BS98  BS99  GL9  GL1  GL2  GL3  GL4  GL19  GL5  GL6  GL7  GL7  GL7  GL8  GL10  GL11  GL11  GL12  GL13  GL14  GL14  GL14  GL15  GL15  GL16  GL17  GL17  GL17  GL17  GL17  GL18  GL18  GL20  GL50  GL51  GL52  GL53  GL54  GL55  GL56
HAMPSHIRE  PO1  PO2  PO3  PO6  SO14  SO15  SO16  SO17  SO18  SO19  SO30  SO31  SO32  SO40  SO45  SO52  SO97  BH24  BH25  GU11  GU12  GU14  GU30  GU31  GU32  GU33  GU34  GU35  GU46  GU51  GU52  PO4  PO5  PO7  PO8  PO9  PO9  PO10  PO11  PO12  PO13  PO12  PO13  PO14  PO15  PO16  PO17  RG21  RG22  RG23  RG24  RG25  RG28  RG26  RG27  RG29  RG28  SO20  SO21  SO22  SO23  SO24  SO40  SO43  SO41  SO42  SO50  SO53  SO51  SP6  SP9  SP10  SP11
HEREFORDSHIRE  HR1  HR2  HR3  HR4  HR5  HR6  HR7  HR8  HR9
HERTFORDSHIRE  SG13  SG14  WD17  WD18  WD19  WD24  WD25  WD99  WD23  AL1  AL2  AL3  AL4  AL5  AL6  AL7  AL7  AL8  AL9  AL10  CM21  CM22  CM23  EN4  EN5  EN6  EN7  EN8  EN77  EN10  EN11  EN11  HP1  HP2  HP3  HP4  HP23  SG1  SG2  SG3  SG4  SG5  SG6  SG6  SG7  SG8  SG9  SG10  SG11  SG12  WD3  WD4  WD18  WD5  WD6  WD7
ISLE Of WIGHT  PO30  PO30  PO41  PO31  PO32  PO33  PO34  PO35  PO36  PO36  PO37  PO38  PO39  PO40
ISLES OF SCILLY  TR21  TR22  TR23  TR24  TR25
KENT  BR1  BR2  DA1  DA2  DA4  DA10  BR2  BR3  BR4  BR5  BR6  BR7  BR8  CT1  CT2  CT3  CT4  CT5  CT6  CT7  CT9  CT8  CT9  CT10  CT11  CT12  CT13  CT14  CT15  CT16  CT17  CT18  CT19  CT20  CT50  CT21  DA3  DA5  DA6  DA7  DA7  DA16  DA8  DA18  DA9  DA10  DA11  DA12  DA13  DA14  DA15  DA17  ME1  ME2  ME3  ME4  ME5  ME6  ME20  ME6  ME6  ME19  ME7  ME8  ME9  ME10  ME11  ME12  ME13  ME14  ME15  ME16  ME17  ME18  ME99  TN1  TN2  TN3  TN4  TN8  TN9  TN10  TN11  TN12  TN13  TN14  TN15  TN16  TN17  TN18  TN23  TN24  TN25  TN26  TN27  TN28  TN29  TN30
LANCASHIRE  BB1  BB2  BB6  BL1  BL2  BL3  BL4  BL5  BL6  BL7  BL11  BL78  FY0  FY1  FY2  FY3  FY4  LA1  LA2  M1  M2  M3  M4  M8  M9  M11  M12  M13  M14  M15  M16  M17  M18  M19  M20  M21  M22  M23  M24  M25  M26  M27  M28  M29  M30  M31  M32  M34  M35  M38  M40  M41  M43  M44  M45  M46  M60  M61  M90  M99  M3  M5  M6  M7  M50  M60  OL1  OL2  OL3  OL4  OL8  OL9  OL95  PR0  PR1  PR2  PR3  PR4  PR5  PR11  BB3  BB4  BB5  BB7  BB8  BB9  BB10  BB11  BB12  BB18  BB94  BL0  BL8  BL9  FY5  FY6  FY7  FY8  L39  L40  LA3  LA4  LA5  LA6  OL5  OL6  OL7  OL10  OL11  OL12  OL16  OL13  OL14  OL15  OL16  PR6  PR7  PR25  PR26  WN1  WN2  WN3  WN4  WN5  WN6  WN8  WN7  WN8
LEICESTERSHIRE  LE1  LE2  LE3  LE4  LE5  LE6  LE7  LE8  LE9  LE19  LE21  LE41  LE55  LE87  LE94  LE95  LE10  LE11  LE12  LE13  LE14  LE17  LE18  LE65  LE67  LE67  LE67  LE15  LE16
LINCOLNSHIRE  LN1  LN2  LN3  LN4  LN5  LN6  DN21  LN7  LN8  LN9  LN10  LN11  LN12  LN13  NG31  NG32  NG33  NG34  PE9  PE10  PE11  PE12  PE20  PE21  PE22  PE23  PE24  PE25
LONDON  E1  E1W  E2  E3  E4  E5  E6  E7  E8  E9  E10  E11  E12  E13  E14  E15  E16  E17  E18  E20E77  E98  EC1A  EC1M  EC1N  EC1P  EC1R  EC1V  EC1Y  EC2A  EC2M  EC2N  EC2P  EC2R  EC2V  EC2Y  EC3A  EC3M  EC3N  EC3P  EC3R  EC3V  EC4A  EC4M  EC4N  EC4P  EC4R  EC4V  EC4Y  EC50  N1  N1C  N1P  N2  N3  N4  N5  N6  N7  N8  N9  N10  N11  N12  N13  N14  N15  N16  N17  N18  N19  N20  N21  N22  N81  NW1  NW1W  NW2  NW3  NW4  NW5  NW6  NW7  NW8  NW9  NW10  NW11  NW26  SE1  SE1P  SE2  SE3  SE4  SE5  SE6  SE7  SE8  SE9  SE10  SE11  SE12  SE13  SE14  SE15  SE16  SE17  SE18  SE19  SE20  SE21  SE22  SE23  SE24  SE25  SE26  SE27  SE28  SW1A  SW1E  SW1H  SW1P  SW1V  SW1W  SW1X  SW1Y  SW2  SW3  SW4  SW5  SW6  SW7  SW8  SW9  SW10  SW11  SW12  SW13  SW14  SW15  SW16  SW17  SW18  SW19  SW20  SW95  W1A  W1B  W1C  W1D  W1F  W1G  W1H  W1J  W1K  W1S  W1T  W1U  W1W  W2  W3  W4  W5  W6  W7  W8  W9  W10  W11  W12  W13  W14  WC1A  WC1B  WC1E  WC1H  WC1N  WC1R  WC1V  WC1X  WC2A  WC2B  WC2E  WC2H  WC2N  WC2R
MERSEYSIDE  CH33  CH64  CH34  CH65  CH66  L1  L2  L3  L4  L5  L6  L7  L8  L9  L10  L11  L12  L13  L14  L15  L16  L17  L18  L19  L20  L21  L22  L23  L24  L25  L26  L27  L28  L29  L31  L32  L33  L36  L37  L38  L67  L68  L69  L70  L71  L72  L73  L74  L75  CH25  CH41  CH42  CH26  CH43  CH27  CH44  CH45  CH28  CH29  CH30  CH31  CH32  CH46  CH47  CH48  CH49  CH60  CH61  CH62  CH63  L20  L30  L69  L80  L34  L35  PR8  PR9  WA9  WA10  WA11  WA12
MIDDLESEX  TW1  TW2  TW3  TW4  TW5  TW6  EN1  EN2  EN3  HA0  HA9  HA1  HA2  HA3  HA4  HA5  HA6  HA7  HA8  TW7  TW8  TW11  TW12  TW13  TW14  TW15  TW16  TW17  TW18  TW19  UB1  UB2  UB3  UB3  UB4  UB5  UB5  UB6  UB18  UB7  UB8  UB8  UB9  UB10  UB11
NORFOLK  NR1  NR2  NR3  NR4  NR5  NR6  NR7  NR8  NR9  NR10  NR11  NR12  NR13  NR14  NR15  NR16  NR18  NR19  NR26  NR28  NR99  IP20  IP21  IP22  IP98  IP24  IP25  IP26  NR17  NR18  NR19  NR20  NR21  NR22  NR23  NR24  NR25  NR26  NR27  NR28  NR29  NR30  NR31  PE30  PE31  PE32  PE33  PE34  PE35  PE36  PE37  PE38
NORTH HUMBERSIDE  HU1  HU2  HU3  HU4  HU5  HU6  HU7  HU8  HU9  HU10  HU11  HU12  DN14  HU13  HU14  HU15  HU16  HU20  HU17  HU18  HU19  YO15  YO16  YO25
NORTH YORKSHIRE  YO1  YO10  YO19  YO23  YO24  YO26  YO30  YO31  YO32  YO41  YO42  YO43  YO51  YO60  YO61  YO62  YO90  YO91  BD23  BD24  BD24  DL6  DL7  DL8  DL8  DL8  DL9  DL10  DL11  HG1  HG2  HG3  HG4  HG5  LS24  YO7  YO8  YO11  YO12  YO13  YO14  YO17  YO18  YO21  YO22
NORTHAMPTONSHIRE  NN1  NN2  NN3  NN4  NN5  NN6  NN7  NN8  NN9  NN29  NN10  NN11  NN12  NN13  NN14  NN15  NN16  NN17  NN18
NORTHUMBERLAND  TD15  NE22  NE23  NE24  NE41  NE42  NE43  NE44  NE45  NE46  NE47  NE48  NE49  NE61  NE65  NE62  NE63  NE64  NE66  NE66  NE69  NE67  NE68  NE70  NE71  TD12  TD12
NOTTINGHAMSHIRE  NG1  NG2  NG3  NG4  NG5  NG6  NG7  NG8  NG9  NG10  NG11  NG12  NG13  NG14  NG15  NG16  NG17  NG80  NG90  DN22  NG17  NG18  NG19  NG20  NG21  NG70  NG22  NG23  NG24  NG25  S80  S81
OXFORDSHIRE  OX1  OX2  OX3  OX4  OX33  OX44  OX5  OX7  OX9  OX10  OX11  OX12  OX13  OX14  OX15  OX16  OX17  OX18  OX18  OX18  OX20  OX25  OX26  OX27  OX28  OX29  OX39  OX49  RG9  SN7
SHROPSHIRE  SY1  SY2  SY3  SY4  SY5  SY99  SY6  SY7  SY7  SY7  SY8  SY9  SY10  SY11  SY12  SY13  TF1  TF2  TF3  TF4  TF5  TF6  TF7  TF8  TF9  TF10  TF11  TF12  TF13  WV15  WV16
SOMERSET  BA1  BA2  BA3  BS21  BS22  BS23  BS24  BS25  BS29  BA4  BA5  BA6  BA7  BA8  BA9  BA9  BA10  BA11  BA16  BA20  BA21  BA22  BS26  BS27  BS28  TA1  TA2  TA3  TA4  TA5  TA6  TA7  TA8  TA9  TA10  TA11  TA12  TA13  TA14  TA15  TA16  TA17  TA18  TA19  TA20  TA21  TA22  TA23  TA24
SOUTH HUMBERSIDE  DN15  DN16  DN17  DN18  DN19  DN20  DN31  DN32  DN33  DN34  DN36  DN37  DN41  DN35  DN38  DN39  DN40
SOUTH YORKSHIRE  S1  S2  S3  S4  S5  S6  S7  S8  S9  S10  S11  S12  S13  S14  S17  S20  S21  S25  S26  S35  S36  S95  S96  S97  S98  S99  DN1  DN2  DN3  DN4  DN5  DN6  DN7  DN8  DN9  DN10  DN11  DN12  DN55  S60  S61  S62  S63  S65  S66  S97  S64  S70  S71  S72  S73  S74  S75
STAFFORDSHIRE  ST1  ST2  ST3  ST4  ST6  ST7  ST8  ST9  ST10  ST11  ST12  ST16  ST17  ST18  ST19  ST20  ST21  B77  B78  B79  DE13  DE14  DE15  ST5  ST55  ST13  ST14  ST15  WS7  WS11  WS12  WS13  WS14  WS15
SUFFOLK  IP1  IP2  IP3  IP4  IP5  IP6  IP7  IP8  IP9  IP10  CB8  CB9  CO8  CO10  IP11  IP12  IP13  IP14  IP15  IP16  IP17  IP18  IP19  IP21  IP23  IP27  IP28  IP29  IP30  IP31  IP32  IP33  NR32  NR33  NR34  NR35
SURREY  CR0  CR9  CR44  CR90  RH1  CR2  CR3  CR3  CR4  CR5  CR6  CR7  CR8  CR8  GU1  GU2  GU3  GU4  GU5  GU6  GU7  GU8  GU9  GU10  GU15  GU16  GU17  GU95  GU18  GU19  GU20  GU21  GU22  GU23  GU24  GU25  GU26  GU27  GU27  KT1  KT2  KT3  KT4  KT5  KT6  KT7  KT8  KT8  KT9  KT10  KT11  KT12  KT13  KT14  KT15  KT16  KT17  KT18  KT19  KT20  KT21  KT22  KT23  KT24  RH2  RH3  RH4  RH4  RH5  RH6  RH7  RH8  RH9  SM1  SM2  SM3  SM4  SM5  SM6  SM7  TW9  TW10  TW20
TYNE AND WEAR  NE1  NE2  NE3  NE4  NE5  NE6  NE7  NE12  NE13  NE15  NE16  NE17  NE18  NE19  NE20  NE27  NE82  NE83  NE85  NE88  NE98  NE99  SR1  SR2  SR3  SR4  SR5  SR6  SR9  DH4  DH5  NE8  NE9  NE10  NE11  NE92  NE21  NE25  NE26  NE28  NE29  NE30  NE31  NE32  NE33  NE34  NE35  NE36  NE37  NE38  NE39  NE40
WARWICKSHIRE  CV34  CV35  B49  B50  B80  CV8  CV9  CV10  CV11  CV13  CV12  CV21  CV22  CV23  CV31  CV32  CV33  CV36  CV37  CV37  CV47
WEST MIDLANDS  B1  B2  B3  B4  B5  B6  B7  B8  B9  B10  B11  B12  B13  B14  B15  B16  B17  B18  B19  B20  B21  B23  B24  B25  B26  B27  B28  B29  B30  B31  B32  B33  B34  B35  B36  B37  B38  B40  B42  B43  B44  B45  B46  B47  B48  B99  CV1  CV2  CV3  CV4  CV5  CV6  CV7  CV8  WS1  WS2  WS3  WS4  WS5  WS6  WS8  WS9  WV1  WV2  WV3  WV4  WV5  WV6  WV7  WV8  WV9  WV10  WV11  WV98  B62  B63  B64  B65  B66  B67  B68  B69  B70  B71  B72  B73  B74  B75  B76  B90  B91  B92  B93  B94  B95  DY1  DY2  DY3  DY4  DY5  DY6  DY7  DY8  DY9  WS10  WV1  WV12  WV13  WV14
WEST SUSSEX  BN5  BN6  BN11  BN12  BN13  BN14  BN91  BN99  BN15  BN99  BN16  BN17  BN18  BN43  BN44  GU28  GU29  PO18  PO19  PO20  PO21  PO22  RH6  RH10  RH11  RH77  RH12  RH13  RH14  RH15  RH16  RH17  RH19  RH20
WEST YORKSHIRE  HD1  HD2  HD3  HD4  HD5  HD7  HD8  LS1  LS2  LS3  LS4  LS5  LS6  LS7  LS8  LS9  LS10  LS11  LS12  LS13  LS14  LS15  LS16  LS17  LS18  LS19  LS20  LS25  LS26  LS27  LS88  LS98  LS99  BD1  BD2  BD3  BD4  BD5  BD6  BD7  BD8  BD9  BD10  BD11  BD12  BD13  BD14  BD15  BD98  BD99  BD16  BD97  BD17  BD18  BD98  BD19  BD20  BD21  BD22  HD6  HD9  HX1  HX2  HX3  HX4  HX1  HX5  HX6  HX7  LS21  LS22  LS23  LS28  LS29  WF1  WF2  WF3  WF4  WF90  WF5  WF6  WF10  WF7  WF8  WF9  WF10  WF11  WF12  WF13  WF14  WF15  WF16  WF16  WF17
WILTSHIRE  SN1  SN2  SN3  SN4  SN5  SN6  SN25  SN26  SN38  SN99  SP1  SP2  SP3  SP4  SP5  BA12  BA13  BA14  BA15  SN8  SN9  SN10  SN11  SN12  SN13  SN15  SN14  SN15  SN16
WORCESTERSHIRE  WR1  WR2  WR3  WR4  WR5  WR6  WR7  WR8  WR78  WR99  B60  B61  B96  B97  B98  DY10  DY11  DY14  DY12  DY13  WR9  WR10  WR11  WR11  WR12  WR13  WR14  WR15
CHANNEL ISLES  GY1  GY2  GY3  GY4  GY5  GY6  GY7  GY8  GY9  GY10  JE1  JE2  JE3  JE4  JE5
COUNTY ANTRIM  BT1  BT2  BT3  BT4  BT5  BT6  BT7  BT8  BT9  BT10  BT11  BT12  BT13  BT14  BT15  BT16  BT17  BT29  BT41  BT27  BT28  BT29  BT36  BT37  BT58  BT38  BT39  BT40  BT42  BT43  BT44  BT53  BT54  BT56  BT57
COUNTY ARMAGH  BT60  BT61  BT62  BT63  BT64  BT65  BT66  BT67
COUNTY DOWN  BT18  BT19  BT20  BT21  BT22  BT23  BT24  BT25  BT26  BT30  BT31  BT32  BT33  BT34  BT35
COUNTY DURHAM  DH1  DH6  DH7  DH8  DH97  DH98  DH99  DH2  DH3  DH8  DH8  DH9  DL1  DL2  DL3  DL98  DL4  DL5  DL12  DL13  DL14  DL15  DL16  DL16  DL17  SR7  SR8  TS28  TS29
COUNTY FERMANAGH  BT74  BT92  BT93  BT94
COUNTY LONDONDERRY  BT47  BT48  BT45  BT46  BT49  BT51  BT52  BT55
COUNTY TYRONE  BT68  BT69  BT70  BT71  BT75  BT76  BT77  BT78  BT79  BT80  BT81  BT82
ABERDEENSHIRE  AB10  AB11  AB12  AB15  AB16  AB21  AB22  AB23  AB24  AB25  AB99  AB34  AB36  AB13  AB14  AB32  AB33  AB35  AB41  AB42  AB43  AB51  AB52  AB53  AB54
ANGUS  DD1  DD2  DD3  DD4  DD5  DD7  DD8  DD8  DD9  DD10  DD11
ARGYLL  PA21  PA22  PA23  PA24  PA25  PA26  PA27  PA28  PA29  PA30  PA31  PA32  PA33  PA34  PA37  PA80  PA35  PA36  PA38  PH36  PH49  PH50
AYRSHIRE  KA6  KA7  KA8  KA1  KA2  KA3  KA4  KA5  KA9  KA10  KA11  KA12  KA13  KA14  KA15  KA16  KA17  KA18  KA19  KA20  KA21  KA22  KA23  KA24  KA25  KA26  KA29  KA30  PA17
BANFFSHIRE  AB45  AB37  AB38  AB44  AB55  AB56
BERWICKSHIRE  TD2  TD3  TD4  TD10  TD11  TD12  TD13  TD14
CAITHNESS  KW1  KW2  KW3  KW5  KW6  KW7  KW12  KW14
CLACKMANNANSHIRE  FK10  FK10  FK11  FK12  FK13  FK14
DUMFRIESSHIRE  DG1  DG2  DG3  DG4  DG10  DG11  DG12  DG13  DG14  DG16
DUNBARTONSHIRE  G82  G81  G83  G83  G84
EAST LOTHIAN  EH31  EH32  EH32  EH33  EH34  EH35  EH36  EH39  EH40  EH41  EH42
FIFE  DD6  DD6  KY1  KY2  KY3  KY4  KY4  KY5  KY6  KY7  KY8  KY9  KY10  KY11  KY12  KY99  KY11  KY14  KY15  KY16
INVERNESS-SHIRE  IV1  IV2  IV3  IV5  IV13  IV63  IV99  HS8  IV4  PH19  PH20  PH21  PH22  PH23  PH24  PH25  PH30  PH31  PH32  PH33  PH34  PH35  PH37  PH38  PH39  PH40  PH41
SCOTTISH ISLES  KA27  HS9  HS7  PA20  PH44  PA78  PA61  KA28  PH42  PA41  HS3  HS5  PA76  PA42  PA43  PA44  PA45  PA46  PA47  PA48  PA49  PA60  HS1  HS2  IM1  IM2  IM3  IM4  IM5  IM6  IM7  IM8  IM9  IM99  PA62  PA63  PA64  PA65  PA66  PA67  PA68  PA69  PA70  PA71  PA72  PA73  PA74  PA75  HS6  PH43  HS4  IV41  IV42  IV43  IV44  IV45  IV46  IV47  IV48  IV49  IV55  IV56  IV51  PA77
KINCARDINESHIRE  AB30  AB31  AB39
KINROSS-SHIRE  KY13
KIRKCUDBRIGHTSHIRE  DG6  DG5  DG7
LANARKSHIRE  G1  G2  G3  G4  G5  G9  G11  G12  G13  G14  G15  G20  G21  G22  G23  G31  G32  G33  G34  G40  G41  G42  G43  G44  G45  G46  G51  G52  G53  G58  G60  G61  G62  G63  G64  G65  G66  G67  G68  G69  G70  G71  G72  G73  G74  G75  G76  G77  G78  G79  G90  ML11  ML1  ML2  ML3  ML4  ML5  ML6  ML7  ML8  ML9  ML10  ML12
MIDLOTHIAN  EH1  EH2  EH3  EH4  EH5  EH6  EH7  EH8  EH9  EH10  EH11  EH12  EH13  EH14  EH15  EH16  EH17  EH91  EH95  EH99  EH14  EH14  EH14  EH18  EH19  EH20  EH21  EH22  EH23  EH24  EH25  EH26  EH27  EH28  EH37  EH38
MORAYSHIRE  IV30  IV31  IV32  IV36  PH26
NAIRNSHIRE  IV12
ORKNEY  KW17  KW15  KW16
PEEBLESSHIRE  EH45  EH43  EH44  EH46
PERTHSHIRE  PH1  PH2  PH14  FK15  FK16  FK17  FK18  FK19  FK20  FK21  PH3  PH4  PH5  PH6  PH7  PH8  PH9  PH16  PH17  PH18  PH10  PH11  PH12  PH13  PH15
RENFREWSHIRE  PA4  PA1  PA2  PA3  PA5  PA6  PA9  PA10  PA7  PA8  PA11  PA12  PA13  PA14  PA15  PA16  PA18  PA19
ROSS-shire  IV6  IV7  IV15  IV16  IV8  IV9  IV10  IV11  IV14  IV17  IV18  IV19  IV20  IV21  IV22  IV23  IV26  IV40  IV52  IV53  IV54
ROXBURGHSHIRE  TD5  TD6  TD8  TD9  TD9
SELKIRKSHIRE  TD7  TD1
SHETLAND ISLANDS  ZE1  ZE2  ZE3
STIRLINGSHIRE  FK1  FK2  FK7  FK8  FK9  FK3  FK4  FK5  FK6
SUTHERLAND  IV24  IV25  IV27  IV28  KW8  KW9  KW10  KW11  KW13
WEST LOTHIAN  EH29  EH30  EH47  EH48  EH49  EH51  EH52  EH53  EH54  EH55
WIGTOWNSHIRE  DG8  DG9
CLWYD  CH5  CH6  CH6  CH7  CH7  CH8  LL11  LL12  LL13  LL14  LL15  LL16  LL17  LL18  LL18  LL19  LL20  LL21  LL22  LL28  LL29
DYFED  SA14  SA15  SA16  SA17  SA17  SA18  SA19  SA19  SA19  SA20  SA31  SA32  SA33  SA34  SA35  SA36  SA37  SA38  SA39  SA40  SA41  SA42  SA43  SA44  SA45  SA46  SA48  SA47  SA48  SA61  SA62  SA63  SA64  SA65  SA66  SA67  SA68  SA69  SA70  SA71  SA72  SA72  SA73  SY23  SY23  SY23  SY24  SY24  SY24  SY25  SY25
GWENT  NP4  NP7  NP10  NP11  NP18  NP19  NP20  NP12  NP13  NP15  NP16  NP22  NP23  NP24  NP25  NP26  NP44
GWYNEDD  LL23  LL24  LL25  LL26  LL27  LL30  LL31  LL32  LL31  LL33  LL34  LL35  LL36  LL37  LL38  LL39  LL40  LL41  LL42  LL43  LL44  LL45  LL46  LL47  LL48  LL49  LL51  LL52  LL53  LL54  LL55  LL56  LL57  LL58  LL59  LL60  LL61  LL62  LL63  LL64  LL77  LL65  LL66  LL67  LL68  LL69  LL70  LL71  LL72  LL73  LL74  LL75  LL76  LL77  LL78
MID GLAMORGAN  CF31  CF32  CF33  CF35  CF34  CF36  CF37  CF38  CF39  CF40  CF41  CF42  CF43  CF44  CF45  CF46  CF47  CF48  CF72  CF81  CF82  CF83
POWYS  LD1  LD2  LD3  LD4  LD5  LD6  LD7  LD8  NP7  NP8  SY15  SY16  SY17  SY17  SY18  SY19  SY20  SY21  SY22  SY22  SY22  SY22  SY22
SOUTH GLAMORGAN  CF3  CF5  CF10  CF11  CF14  CF15  CF23  CF24  CF30  CF91  CF95  CF99  CF61  CF71  CF62  CF63  CF64  CF64  CF71
WEST GLAMORGAN  SA1  SA2  SA3  SA4  SA5  SA6  SA7  SA8  SA9  SA80  SA99  SA10  SA11  SA12  SA13


(c) Asserted in this presentation by Tom's Wills
Return to homepage of Tom's Wills
*geocoded addresses may contain errors